Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

30-08-2018

GRONDig vraagt minister Schouten om coulancetermijn verantwoorden fosfaatjaarplafond

‘Verantwoorden fosfaatjaarplafond in december voor veel melkveehouders onmogelijk’

Duizenden nog niet behandelde dossiers liggen nog bij RVO. Dossiers? Bezwaren tegen de fosfaatrechtenbeschikking; aanmelding als Knelgeval en een fosfaatbank die nog niet operationeel is. Van de 6000 ingediende bezwaren heeft zeker de helft van de melkveehouders nog geen reactie gehad. Ook is voor melkveehouders bij lange na niet helder of zij onder de Knelgevallencategorie vallen. Daarnaast is duidelijk dat het verkrijgen van rechten uit de fosfaatbank in 2018 niet meer gaat lukken. Verantwoorden van het fosfaatjaarplafond in december wordt onmogelijk. De melkveehouders hebben geen invloed op het tijdspad van de processen (overmacht).

Netwerk GRONDig heeft de minister verzocht een coulancetermijn mogelijk te maken en open te stellen. Het betreft een periode na 31 december 2018 waarin melkveehouders coulance wordt geboden hun fosfaatjaarplafond van 2018 later in 2019 te verantwoorden.
De Meststoffenwet waarin het fosfaatstelsel sinds 1 januari 2018 is opgenomen stelt in artikel 21 dat het verboden is om meer fosfaat te produceren dan op het bedrijf rustende fosfaatrechten. GRONDig meent dat er niet-toerekenbare omstandigheden zijn, er sprake is van overmachtssituaties waardoor veel melkveehouders niet in staat zijn om in december 2018 hun jaarplafond te verantwoorden. Daarmee gaan zij in tegen artikel 21 en wordt aangemerkt als economisch delict. Vanaf 2019 kan het ‘dagplafond’ als extra handhavingsinstrument worden ingezet.
De invoering van Fosfaatrechten zorgt voor ‘stille chaos’ en onzekerheid op het boerenerf. Veel dossiers en processen zijn in 2018 niet afgerond. Banken financieren nauwelijks fosfaatrechten. Het even bijsturen door rechten aan te kopen of koeien af te voeren is voor veel melkveehouders geen reële keuze. Aankoop rechten of afvoer koeien blijkt straks voor velen niet nodig te zijn als hun bezwaar gegrond wordt verklaard; of als Knelgeval worden erkend of als zij in 2019 door ontheffing fosfaatrechten krijgen toebedeeld uit de fosfaatbank.

GRONDig heeft ook verzocht om structureel elk jaar een marge van 5% toe te staan (‘rekening courant’) bij de verantwoording van het fosfaatjaarplafond. Met levende have is het vrijwel onmogelijk en onwerkbaar exact het aantal runderen, in bijzonder de productieve melkkoeien, in overeenstemming te hebben met het op de kilo af aantal fosfaatrechten.Terug naar overzicht