Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

15-10-2018

Fosfaatbank op 1 november opengesteld

In principe wordt de Fosfaatbank op 1 november 2018 opengesteld om op in te schrijven. Dat kan dan via een link op de site van de RVO. Ondanks druk van andere partijen om de voorwaarden voor rechten uit de bank te verruimen, blijft de voorwaarde: grondgebondenheid. Er zijn daarbij 2 categorieën: jong (tot 40 jaar) en grondgebonden en ouder dan 40 en grondgebonden.

Wij hebben enkele punten uit de Regeling Fosfaatbank op een rij gezet:

Grondgebonden: positieve productieruimte
Alle bedrijven waarvan de ‘productieruimte’ positief is, kunnen een ontheffing uit de fosfaatbank aanvragen. De productieruimte wordt als volgt berekend:
Fosfaatruimte (15 mei) minus het aantal fosfaatrechten (1 september)
Het gaat hierbij om de productieruimte in het jaar van aanvraag.
Melkveehouders die minder fosfaatrechten hebben dan fosfaatruimte kunnen uit de fosfaatbank een ontheffing aanvragen via de RVO. Hierdoor mogen zij meer dieren houden dan op grond van het aantal fosfaatrechten is toegestaan. Bij meer aanvragen dan ruimte uit de fosfaatbank wordt er geloot onder de aanvragers. Bij deze loting maken jonge melkveehouders meer kans 2:1. De ontheffing gaat in per 1 januari van het volgende jaar en geldt voor een periode van 5 jaar. In deze periode mag een bedrijf geen fosfaatrechten verkopen of verleasen. Aanvragen kan op zijn vroegst vanaf 1 november 2018 is de verwachting.
Fosfaatruimte incl. natuurterrein
De fosfaatruimte is de gebruiksruimte voor fosfaat op landbouwgrond, zoals ook voor de gebruiksnormenberekening wordt gebruikt, en de fosfaatruimte op natuurterrein. Voor natuurterrein dat bestaat uit grasland geldt een norm van 70 kg fosfaat per hectare en voor overige natuurterrein een norm van 20 kg fosfaat per hectare.
BEP-norm
RVO heeft aangegeven dat de BEP-norm ook in de berekening voor de fosfaatruimte meegenomen mag worden.
Aantal fosfaatrechten
In de berekening van de productierechten telt het aantal fosfaatrechten die op 1 september definitief op naam staan. Volgens RVO tellen de rechten niet mee als een overdracht van fosfaatrechten nog niet is afgehandeld.
Ontheffing voor 5 jaar
De verleende ontheffing telt voor vijf jaar. In deze vijf jaar moet het bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Het bedrijf mag gedurende de vijf jaar geen rechten verkopen of verleasen.
• De productieruimte van het bedrijf moet de gehele periode positief of nul zijn. Het bedrijf moet dus de gehele periode grondgebonden blijven. Ook hierbij mag gerekend worden met de BEP-norm, die echter ieder jaar verschillend kan zijn.
• Ingeval van een aanvraag door een Jonge landbouwer moet de Jonge landbouwer de gehele periode voldoen aan de voorwaarden van bedrijfshoofd.

In de toekomst minder fosfaatruimte
Bij een gelijkblijvend areaal grond kan de fosfaatruimte in de toekomst toch minder worden. Bijvoorbeeld door wijzigingen in het bouwplan (van grasland naar bouwland), andere grondmonsters of door aanscherpingen van de fosfaatgebruiksnormen (vanaf 2020). Dit heeft gevolgen voor de berekening van de productieruimte.
Niet maximaal aanvragen
Om grondgebonden te kunnen blijven, is het in bepaalde situaties niet interessant om zoveel fosfaatrechten aan te vragen dat de productieruimte nul of nagenoeg nul is. De kans is dan groot dat het bedrijf in de nabije toekomst daardoor niet meer grondgebonden is (productieruimte wordt negatief).
Ieder jaar aanvraag mogelijk
Indien er ruimte is in de fosfaatbank kan ieder jaar een aanvraag gedaan worden. Ook indien het bedrijf eerder een aanvraag heeft gedaan en al een ontheffing heeft ontvangen. Bij een bedrijf dat al een ontheffing heeft, moet bij de berekening van de productieruimte ook het aantal kilogrammen fosfaat, waarvoor ontheffing is verkregen, worden betrokken. Praktisch gezien kunnen hierdoor alleen bedrijven waarvan de fosfaatruimte is toegenomen nogmaals een aanvraag doen.
Restricties
Voor aanvragen in de toekomst zijn de volgende voorwaarden ook van belang. Een bedrijf kan geen aanvraag doen, indien in de drie voorafgaande kalenderjaren:
• Een eerdere ontheffing is ingetrokken.
• Het bedrijf meer dieren heeft gehouden dan het aantal op het bedrijf rustende fosfaatrechten.
Dit kan spelen voor een aanvraag in 2019 voor de jaren 2020 en verder.
Ontheffing niet overdraagbaar
Een ontheffing van de fosfaatbank is niet overdraagbaar. Dit houdt in dat wanneer er een nieuw KvK-nummer ontstaat, dat de ontheffing komt te vervallen. Het nieuwe bedrijf kan, mits het aan de voorwaarden voldoet, wel weer een nieuwe aanvraag doen. Ook bij een splitsing moeten fosfaatrechten worden overgeschreven naar een ander bedrijf (het afgesplitste bedrijf). Ook dit wordt als overdracht gezien, waardoor de ontheffing ook komt te vervallen.
Intrekken ontheffing
De ontheffing kan (deels) worden ingetrokken, indien niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.
Jonge landbouwer
De definitie Jonge landbouwer is (nagenoeg) gelijk aan de definitie de wordt gehanteerd voor de extra toeslag voor Jonge landbouwers uit het GLB. Een aanvrager wordt als ‘Jonge landbouwer’ gezien als deze:
• Niet ouder dan 40 jaar (nog geen 41) op het moment van aanvraag.
• Op het moment van aanvraag bedrijfshoofd is.
• Maximaal 5 jaar geleden voor het eerst bedrijfshoofd is geworden.

Bedrijfshoofd
Een jonge landbouwer is bedrijfshoofd als hij:
• Ten minste een blokkerende zeggenschap heeft voor ondernemingsbeslissingen van een financieel belang van meer dan € 25.000. Dit moet blijken uit de inschrijving bij de KvK.
• Ten minste mede belast is met de dagelijkse bedrijfsvoering.

Houd dus goed de website van RVO.nl in de gate vanaf 1 november om u aan te melden voor rechten uit de Fosfaatbank als u aan de voorwaarden voldoet!Terug naar overzicht