Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

12-11-2020

Stikstofcrisis tackelen dankzij emissiearme bedrijfsvoering

Netwerk GRONDig, Boerenverstand, WUR en Universiteit Leiden slaan handen ineen met project:
‘Stikstofcrisis tackelen dankzij emissiearme bedrijfsvoering op grondgebonden melkveebedrijven: strategie voor totaalaanpak.’

Netwerk GRONDig, Boerenverstand, Wageningen UR en de Universiteit van Leiden zijn een meerjarenproject gestart. Het team ziet de stikstofcrisis als uitnodiging om niet meer over alleen “end-of-pipe” maatregelen te praten maar om de bedrijfsstrategie centraal te stellen. Een emissiearme bedrijfsvoering is een totaalaanpak die leidt tot meer inkomen voor de boer via minder inputs en daardoor minder uitstoot naar het milieu. Van dertig koplopers in de grondgebonden melkveehouderij worden cijfers, metingen, tips en tricks verzameld. Het projectteam komt met passende prestatie-indicatoren voor grondgebonden boeren, wetenschappelijk geborgd en geschikt om het peloton van extensieve melkveehouders te verleiden ook stappen te zetten.

De werkwijze van voorlopers in de grondgebonden melkveehouderij biedt oplossingen voor stikstof, klimaat, water, bodem en biodiversiteit. Daarbij dient hun bedrijfsstrategie tevens als verdienmodel. Een betere benutting van eigen resources betekent ook lagere kosten. Samen met de koplopers wordt een set van slimme metingen bepaald die nodig en nuttig zijn om de claim “meer inkomen en minder emissies naar het milieu, door minder inputs” nader te onderbouwen. Binnen het project worden metingen gerelateerd aan belangrijke maatschappelijke prestatie indicatoren zoals ammoniak, nitraat, broeikasgassen, vruchtwisseling, grassamenstelling, bodemconditie, biodiversiteit, dierenwelzijn als ook de bedrijfseconomische resultaten.

Tijd rijp voor meersporenbeleid
Het team wil het vakmanschap centraal zetten. Deze brongerichte aanpak past bij de groep grondgebonden melkveehouders die weinig heil zien in technische aanpassingen in of aan de stal, zoals nu in het wetsvoorstel Stikstofreductie staat. De winst van een emissiearme bedrijfsvoering vraagt een passende vertaling in het overheidsbeleid, maar ook richting onderzoek en onderwijs. Een geborgde emissiearme bedrijfsvoering zou tot vrijstellingen kunnen leiden van bijvoorbeeld dure stalaanpassingen. Gelukkig heeft het ministerie van LNV al een voorschot gegeven in de kaders van het nieuwe Mestbeleid, namelijk een meersporenbeleid: aparte regels voor intensief en extensief. In dit project gaat ook gewerkt worden aan een eenvoudige en Afrekenbare Stoffen Balans als nieuwe verantwoordingstool voor extensieve boeren in de aanstaande mestwet.

Peloton
Het project heeft een looptijd van 2 jaar en wordt gefinancierd door het ministerie van LNV. Het projectresultaat zal bestaan uit de onderbouwing en borging van brongerichte maatregelen en een beter verdienmodel op grondgebonden melkveebedrijven.
Het levert kennis en innovatie voor het peloton van duizenden extensieve melkveehouders om mee aan de slag te gaan. Toekomst proof!Terug naar overzicht