Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

29-08-2019

Onderzoek tijdens periode Vrijstelling Bovengronds aanwenden

GRONDig is uitgenodigd door het ministerie om mee te denken over het opzetten van onderzoek tijdens de vijfjarige Vrijstelling. Ook de Technische Commissie Bodem wordt hierbij betrokken. De eerste bijeenkomst vindt in oktober plaats. Wij vinden het erg belangrijk om in te zetten op verankering in de wet van het bovengronds aanwenden, anders blijft het steeds onzeker of de vrijstelling verlengd kan worden. Onderzoek tijdens deze periode is van belang.
Uiteindelijk betwisten wij de hoge emissiefactor van 74% die nu wordt toegeschreven aan bovengronds aanwenden, maar gebaseerd is op een rekenmodel. GRONDig zal daarom inzetten op:
- er moeten nieuwe metingen naar de emissie van ammoniak worden gedaan tijdens het aanwenden op bedrijven die aan de Vrijstelling meedoen.
- er moet meerjarig onderzoek komen naar bodemgezondheid met als referentie bedrijven die al langer bovengronds aanwenden en een groep bedrijven die de verplichte ondergrondse aanwending gebruikt. Aspecten als bodemleven, elasticiteit (bufferwerking bodem) en weidevogels zou gemonitord kunnen worden.
- wij vinden de huidige voorwaarden die aan de vrijstelling verbonden zijn, stevig genoeg om structureel vrijstelling te geven oftewel: opnemen in wetgeving!Terug naar overzicht