Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

09-09-2019

Beter alternatief in zicht dan de pilot bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie

De LTO heeft erg gehamerd op het toestaan van een pilot Bedrijfsspecifieke Fosfaatexcretie, zodat met name intensief werkende melkveehouders meer koeien met minder rechten kunnen houden. GRONDig heeft hier al die tijd kritisch tegenover gestaan. Het stimuleert en beloont niet de grondgebonden boer, want zij hebben minder grip op fosfaatstromen.
Het CDM heeft een advies uitgebracht welke Schouten lijkt over te nemen. In het advies stelt de CDM vast dat bij bedrijfsspecifieke verantwoording van fosfaatexcreties bedrijven met weinig land (hoge melkproductie per hectare) en geen weidegang, de meeste vrijheidsgraden hebben om de fosforgehaltes in het rantsoen te verlagen en de fosfaat-efficiëntie van de melkproductie te verhogen. Grondgebonden melkveehouderijbedrijven die weidegang toepassen hebben juist weinig mogelijkheden om de fosforgehaltes in het rantsoen te verlagen en de fosfaat-efficiëntie van de melkproductie te verhogen. Grondgebonden bedrijven zouden mogelijk worden benadeeld indien zij bedrijfsspecifieke verantwoording van de excreties moeten toepassen. Dit zou een onwenselijk effect zijn.
Wat er nu voor in de plaats komt, is nog onzeker. Belangrijk is echter dat ALLE sectorpartijen worden betrokken in een nieuwe pilot. GRONDig steekt daarbij in op: kringloop efficiëntie. Bedrijven met zo min mogelijk overschot op bedrijfsniveau zouden beloond moeten worden.Terug naar overzicht