Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

25-10-2019

PERSBERICHT van Zuivel NL over stoppen Stikstofoverleg en plannen


Persbericht
25 oktober 2019
Task Force Ammoniak van ketenpartijen in de zuivel opgeheven
Door de vandaag ontstane onrust onder melkveehouders over een mogelijke alternatieve aanpak voor de stikstofproblematiek heeft een aantal partijen zich teruggetrokken uit de Task Force. Deze Task Force was opgericht om voor de zuivel met een alternatieve aanpak te komen voor de stikstofproblematiek. Daarmee is het draagvlak voor de Task Force weggevallen en is de Task Force opgeheven. Hiermee is het overleg in de zuivel over ammoniak en stikstof beëindigd.

De ketenpartijen in de zuivel zijn van mening dat de door het kabinet voorgestelde maatregelen aangaande de stikstofproblematiek verregaande negatieve consequenties zullen hebben voor de Nederlandse zuivel. Door de mogelijkheid tot ongelimiteerd extern salderen tussen de landbouwsector en andere economische sectoren toe te staan, in combinatie met de inname van fosfaatrechten, wordt de noodzakelijke ontwikkelruimte voor de melkveesector drastisch ingeperkt. Dit zal tot gevolg hebben dat investeringen ten behoeve van de verdere verduurzaming van de sector, waaronder de klimaatafspraken en kringlooplandbouw, niet of nauwelijks meer kunnen plaatsvinden.

De partijen in de zuivelsector wilden een alternatieve aanpak ontwikkelen. Door een combinatie van bron- en technische maatregelen en een gebiedsgerichte aanpak onder voorwaarden, kan op korte termijn een substantiële reductie van stikstof worden bewerkstelligd én een solide toekomst van de zuivelsector worden verzekerd.

Onderstaande onderdelen vormden de onlosmakelijk aan elkaar verbonden bouwstenen voor een dergelijke aanpak.

• Geen: onbeperkte uitlevering stikstofruimte aan andere economische sectoren bij externe saldering
• Geen: inname latente ruimte
• Geen: koppeling met fosfaatrechten bij externe saldering

• Wel: nemen van landelijke bron- en technische maatregelen (managementmaatregelen, voer, aanwending mest, stal)
• Wel: vrijwillige gebiedsgerichte aanpak piekbelasting depositie N2000 (uitkoop, verplaatsing, extensivering)
• Wel: deel reductie ammoniak / stikstof moet beschikbaar blijven voor ontwikkeling blijvers
• Wel: ontwikkelen en vernieuwen binnen afgesproken milieugebruiksruimte gebaseerd op realistische gevalideerde cijfers en rekenmodellen
• Wel: voldoende financiële ondersteuning voor het nemen van maatregelen

Wij spreken de wens uit dat de sector zich weet te verenigingen, om te komen tot een oplossing voor de stikstofproblematiek en dat bovengenoemde bouwstenen daarin worden meegenomen.


 191025 opheffing TF pb (002).docx


Terug naar overzicht