Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

27-06-2019

OPINIE: Kringlooplandbouw van Schouten is een farce voor grondgebonden boer

Ook minister Schouten gaat mee in de traditie. Elke minister van Landbouw schrijft een visie. Dit keer is het modewoord Kringlooplandbouw. Wat deze visies de afgelopen decennia gemeen hebben? De boodschap was elke keer hetzelfde. Dat de landbouw anders moet. Duurzamer, oplossen mestproblemen en de boer moet een boterham verdienen. Wat de resultaten zijn van al die visies? Ze liggen in de la. Die van minister Schouten komt daar geheid ook terecht. Want ook haar modeterm Kringlooplandbouw mist daadkracht. Mist piketpaaltjes. Mist een stip op de horizon. De uitkomst van mode weten we: die gaat net zo snel voorbij als dat het opkwam. Iedereen gaat over tot de orde van de dag.
Want wat is kringlooplandbouw nu eigenlijk? Daar geeft de bewindsvrouw geen antwoord op.
Alles en iedereen werkt in haar visie in een kring. Dat betekent dat er in de praktijk niets veranderd. Terwijl de werkelijke betekenis van kringlooplandbouw is dat bedrijven eigen resources, eigen middelen optimaliseren: het proces van bodem, dier, mest en gewas managen. Het aantal dieren is daarbij in balans met het aantal hectares grond. De grondgebonden melkveehouders zijn het toonbeeld van kringlooplandbouw. Geen gesleep naar het melkveebedrijf met voer uit Verweggistan, geen afvoer en/of fraude van en met mest. Wel potentie voor biodiversiteit, weidevogels, bodemvruchtbaarheid en weidegang.
Nu zou je verwachten dat Schouten deze groep boeren de voorlopers noemt. Maar neen…
Ook het landbouwsysteem wordt in haar visie niet ter discussie gesteld. En dat is haar grote misser. Eigenlijk een vorm van lafheid. Als klein land produceren we voor de wereldmarkt. Wil Schouten dat dan wel of niet meer langer? Daarover blijft zij ijzig stil. Want de gevolgen als exportland zijn bekend: bulkproductie, intensivering, mestoverschot en daardoor een stapel regels waar je naar van wordt. Achter de bulkproductie zitten multinationals, banken en de agribusiness. De boer en consument spelen eigenlijk nauwelijks een rol. En juist op die laatste twee groepen richt Schouten zich, want zij stelt: de boer moet in kringloop gaan werken en de consument moet meer betalen. Maar bij die twee ligt het probleem niet, laat staan de oplossing. Maar de multinational die jaarlijks 900.000 kalfjes uit heel Europa importeert naar Nederland, ze hier vetmest en laat poepen, die laat Schouten buiten schot. Het kalfsvlees verdwijnt zelfs helemaal naar China. Gevolg van deze massale kalverenimport? Nederlandse boeren krijgen vooroorlogse prijzen voor hun kalfjes van dezelfde multinational. Is dat de kringloop van Schouten? Om gewoon te blijven slepen met dieren en poep? En de boterham voor de Nederlandse boer dan?

Minister Schouten moet een paragraaf toevoegen aan haar Kringloopvisie. Dat er feitelijk een meer- sporen-landbouw is en dat dit concreet om meer-sporen-beleid vraagt.
De grondgebonden bedrijven zijn de échte kringloopbedrijven en daarmee de stip op de horizon. Laat hen gewoon boeren onder eenvoudige regels. Zij zouden in de etalage moeten worden gezet als het gaat om ondersteuning en stimulans. De niet -grondgebonden bedrijven zijn heel ver weg van kringlooplandbouw. Een bedrijf met varkens, kippen of koeien zonder of te weinig grond is geen kringloopbedrijf en kan het zonder grond ook nooit worden. Dus plak die oprechte term Kringlooplandbouw dan ook niet op die bedrijven. Zet piketpaaltjes Schouten. Als je wilt dat de intensieve bedrijven zich ook tot echte kringloopbedrijven moeten ontwikkelen, richt daar dan de regels en stimulans op. En spreek vooral de agribusiness en banken aan op hun decennialange invloed en macht die richting de huidige problematiek van intensivering heeft geleid! De regie voor een omslag moet toch echt vanuit uw ministerie komen. Anders is het wachten op de volgende visie en ondertussen droog brood.

door Netwerk GRONDig
Dit opiniestuk werd op dinsdag 25 juni 2019 gepubliceerd in de Leeuwarder Courant

 Opniestuk van Netwerk GRONDig over Kringlooplandbouw van minister Schouten - juni2019.pdf


Terug naar overzicht