Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

30-08-2018

GRONDig vraagt minister Schouten om coulancetermijn verantwoorden fosfaatjaarplafond

‘Verantwoorden fosfaatjaarplafond in december voor veel melkveehouders onmogelijk’

Duizenden nog niet behandelde dossiers liggen nog bij RVO. Dossiers? Bezwaren tegen de fosfaatrechtenbeschikking; aanmelding als Knelgeval en een fosfaatbank die nog niet operationeel is. Van de 6000 ingediende bezwaren heeft zeker de helft van de melkveehouders nog geen reactie gehad. Ook is voor melkveehouders bij lange na niet helder of zij onder de Knelgevallencategorie vallen. Daarnaast is duidelijk dat het verkrijgen van rechten uit de fosfaatbank in 2018 niet meer gaat lukken. Verantwoorden van het fosfaatjaarplafond in december wordt onmogelijk. De melkveehouders hebben geen invloed op het tijdspad van de processen (overmacht).

Netwerk GRONDig heeft de minister verzocht een coulancetermijn mogelijk te maken en open te stellen. Het betreft een periode na 31 december 2018 waarin melkveehouders coulance wordt geboden hun fosfaatjaarplafond van 2018 later in 2019 te verantwoorden.
De Meststoffenwet waarin het fosfaatstelsel sinds 1 januari 2018 is opgenomen stelt in artikel 21 dat het verboden is om meer fosfaat te produceren dan op het bedrijf rustende fosfaatrechten. GRONDig meent dat er niet-toerekenbare omstandigheden zijn, er sprake is van overmachtssituaties waardoor veel melkveehouders niet in staat zijn om in december 2018 hun jaarplafond te verantwoorden. Daarmee gaan zij in tegen artikel 21 en wordt aangemerkt als economisch delict. Vanaf 2019 kan het ‘dagplafond’ als extra handhavingsinstrument worden ingezet.
De invoering van Fosfaatrechten zorgt voor ‘stille chaos’ en onzekerheid op het boerenerf. Veel dossiers en processen zijn in 2018 niet afgerond. Banken financieren nauwelijks fosfaatrechten. Het even bijsturen door rechten aan te kopen of koeien af te voeren is voor veel melkveehouders geen reële keuze. Aankoop rechten of afvoer koeien blijkt straks voor velen niet nodig te zijn als hun bezwaar gegrond wordt verklaard; of als Knelgeval worden erkend of als zij in 2019 door ontheffing fosfaatrechten krijgen toebedeeld uit de fosfaatbank.

GRONDig heeft ook verzocht om structureel elk jaar een marge van 5% toe te staan (‘rekening courant’) bij de verantwoording van het fosfaatjaarplafond. Met levende have is het vrijwel onmogelijk en onwerkbaar exact het aantal runderen, in bijzonder de productieve melkkoeien, in overeenstemming te hebben met het op de kilo af aantal fosfaatrechten.Terug naar overzicht