Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

07-06-2018

Netwerk GRONDig heeft toezegging D66 en SP: Motie voor verlenging Vrijstelling bovengronds aanwenden

Bodemleven gebaat bij bovengronds aanwenden

Kamerleden Frank Futselaar (SP) en Tjeerd de Groot (D66) dienen nog voor het zomerreces een motie in voor een verlenging van de Vrijstelling voor het bovengronds aanwenden van mest. Netwerk GRONDig is daarover de laatste maanden in gesprek geweest met beide Kamerleden. Een kleine groep van circa 200 grondgebonden melkveehouders maakt al vijf jaar gebruik van deze vrijstelling.
Hen is er veel aan gelegen door te kunnen gaan met het op een natuurlijke manier bemesten van hun gronden. ‘Goed voor het bodemleven en de weidevogels. Ook de structuur van de bodem verbetert bij deze manier van mest aanwenden’, aldus Foppe Nijboer, voorzitter van GRONDig en zelf deelnemer aan de vrijstelling.

Vijf jaar geleden, in juli 2013, werd een motie voor een Vrijstelling voor de duur van vijf jaar Kamerbreed aangenomen. Het ministerie heeft de motie toen uitgevoerd en in overleg met de kringloopboeren wel strikte voorwaarden gesteld. Wie mee wil doen aan de vrijstelling moet aantoonbaar als kringloopboer werken, dat betekent goed sturen en daarmee reduceren van stikstof en eiwit en een maximale kunstmestgift van 100 kg. per hectare. Ook weidegang is een voorwaarde. Deze maatregelen hebben een positief effect op reductie van ammoniakemissie.
In de motie van de SP en D66 staat dan ook dat de voorwaarden voor de Vrijstelling ongewijzigd moeten blijven.
Netwerk GRONDig verwacht dat de Kamer weer zal instemmen met de motie. De belangenorganisatie houdt er wel rekening mee, dat de minister de motie zal ontraden. Dat was in het verleden ook zo toen eerder onderzoek ontheffingen en de eerste vrijstelling via een motie werden aangenomen. Inmiddels kan de principiële groep melkveehouders al tien jaar bovengronds aanwenden.
Ammoniakvraagstuk
Nog altijd wordt het bovengronds aanwenden van mest als emissie verhogend beschouwd door de WUR en het ministerie. Volgens de wetenschappers uit Wageningen is de ammoniakuitstoot 74% bij bovengronds tegen 28% voor het emissiearm aanwenden. De kringloopboeren hebben dit altijd bestreden. Zij lijken steeds meer bijval te krijgen door nieuw deskonderzoek en reviews van Marcel Crok en Johan Hanekamp.Terug naar overzicht