Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

16-05-2018

Kamerbrief van minister Schouten met update Fosfaatstelsel

Minister Schouteen in haar brief aan de Kamer:
'Het CBS voorspelt voor 2018 een fosfaatproductie door de melkveehouderij van 83,3 miljoen kilogram. Dit is dus onder het sectorale fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilogram. Dat is positief. Omdat het nog vroeg in het jaar is, zijn echter nog veel factoren onzeker, waardoor de fosfaatproductie in de loop van het jaar zowel hoger als lager kan uitvallen. Hoewel de vooruitzichten op dit moment goed zijn, blijft voorzichtigheid dus op zijn plaats.
De omvang van de toegekende fosfaatrechten is inmiddels 85,4 miljoen kilogram. Ik verwacht dat hier nog een beperkte stijging in zal optreden, omdat de beoordeling van de knelgevallen op dit moment nog gaande is. Ook kunnen bezwaar- en beroepsprocedures tegen de toekenningsbesluiten tot de toekenning van extra rechten leiden. Hoewel de geprognosticeerde fosfaatproductie door de melkveehouderij in 2018 zich onder het plafond bevindt, overschrijdt de hoeveelheid toegekende rechten de omvang van het sectorale productieplafond. De Europese Commissie stelt dat het aantal toegekende rechten onder het plafond van 84,9 miljoen kilogram moet worden gebracht.'
Lees verder in de bijlage

 Kamerbrief mei 2018 Impact fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau.pdf


Terug naar overzicht