Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Groene dienst
Het past bij het inzetten van 1 of meer bronmaatregel(en) door een individuele melkveehouder om dit aan te merken als Groene Dienst. Voor de behaalde reductie wordt logischerwijs een vergoeding aan de melkveehouder uitgekeerd. Bijkomend voordeel van de Groene Dienst is het vergroten van draagvlak onder melkveehouders om zich in te zetten voor bronmaatregelen. Het reduceren van stikstofemissie leidt tot een duurzamer bedrijf met een passender verdienmodel voor die vergroening.

Een afsprakenkader over bronmaatregelen tussen de overheid en de landbouwsector heeft kans van slagen als de Groene dienst daarin wordt opgenomen. De bestemming van de beschikbare miljoenen voor bronmaatregelen komt dan terecht waar het hoort: bij de melkveehouder die inspanningen pleegt voor het verlagen van de stikstofdeken of via de GGA op hexagoonniveau.
Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

26-10-2020

Stikstofreductie moet betaalde groene dienst worden

P E R S B E R I C H T

maandag 26 oktober 2020

Netwerk GRONDig wil discussie over bronmaatregelen melkveehouderij openbreken:
‘Stikstofreductie moet betaalde groene dienst zijn’

Voor niets gaat de zon op. Als het aan Netwerk GRONDig ligt, geldt dat niet voor de bronmaatregelen die in het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering staan. Een landelijke ammoniakreductie van 26% in 2030 voor de landbouw is een ambitieus doel. In de wettekst wordt uitgegaan van deelname aan de bronmaatregelen door melkveehouders zonder vergoeding: water bij mest; meer weidegang en minder eiwit in het rantsoen. Waarom zouden melkveehouders aan reductiemaatregelen gaan doen als daar geen betaling tegenover staat? Reduceren is een groene dienst. Betaling stimuleert deelname aan bronmaatregelen en maakt duurzaamheid tot verdienmodel.

2,5 miljard trekt het Kabinet de komende tien jaar uit voor bronmaatregelen, waarvan 1,5 voor landbouw en een miljard voor industrie.
Het stoort GRONDig, het netwerk van grondgebonden melkveehouders, dat aanpassingen in het management op het melkveebedrijf die ammoniakreductie opleveren, niet direct aan de melkveehouder worden vergoed. Het Kabinet trekt zo’n 76 miljoen uit voor de bronmaatregelen meer weidegang en minder eiwit in het rantsoen, maar dit geld gaat vooral naar coaches en adviseurs. Melkveehouders zijn ondernemers, die een dienst kunnen leveren in de vorm van minder stikstof uitstoten. Dat kunnen zij vermarkten. Het is aan de melkveehouders zélf om te beslissen of zij daar kennis voor in moeten huren.

“ Het Kabinet trekt 76 miljoen uit voor de bronmaatregelen ’meer weidegang’ en ‘minder eiwit in het rantsoen’, maar dit geld gaat vooral naar coaches en adviseurs. “

Vergund is vergund
Melkveehouders met een legale vergunde situatie beschikken over stikstofruimte. Reduceren van stikstof kan voor deze groep geen verplichting zijn, want vergund is vergund. Om deze groep toch te stimuleren mee te doen aan het landelijke ambitieniveau is een vergoeding op zijn plaats. Het is aan de overheid om die gereduceerde stikstof op te kopen van de melkveehouder en vervolgens is het aan de overheid om deze beschikbare stikstof aan PAS melders te verstrekken of ter verdunning van de stikstofdeken in te zetten.

Momenteel worden de bronmaatregelen besproken tussen het ministerie en sectorpartijen. Wil er schot in de zaak komen, dan zal het principe van de groene dienst voor ammoniakreductie een optie moeten worden. Dit hoort echt op tafel, anders voorziet GRONDig dat bronmaatregelen niet van de grond komen.


//// E I N D E P E R S B E R I C H T ////Terug naar overzicht