Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Groene dienst
Het past bij het inzetten van 1 of meer bronmaatregel(en) door een individuele melkveehouder om dit aan te merken als Groene Dienst. Voor de behaalde reductie wordt logischerwijs een vergoeding aan de melkveehouder uitgekeerd. Bijkomend voordeel van de Groene Dienst is het vergroten van draagvlak onder melkveehouders om zich in te zetten voor bronmaatregelen. Het reduceren van stikstofemissie leidt tot een duurzamer bedrijf met een passender verdienmodel voor die vergroening.

Een afsprakenkader over bronmaatregelen tussen de overheid en de landbouwsector heeft kans van slagen als de Groene dienst daarin wordt opgenomen. De bestemming van de beschikbare miljoenen voor bronmaatregelen komt dan terecht waar het hoort: bij de melkveehouder die inspanningen pleegt voor het verlagen van de stikstofdeken of via de GGA op hexagoonniveau.
Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

18-06-2020

Voerplan vanuit sector als alternatief Voermaatregel minister Schouten

De Voermaatregel (Spoedwet) van minister Schouten is slecht gevallen in de melkveehouderij. Naast gevolgen van haar eiwitmaatregel voor bijvoorbeeld jongvee en droge koeien steekt de bemoeienis van de overheid op eigen erf enorm.
Op de valreep hebben de organisaties in de melkveehouderij [NAJK, NMV, DDB, Netwerk GRONDig en LTO] de hoofden bij elkaar gestoken en een Alternatief plan opgesteld.
Een afvaardiging heeft op woensdag 17 juni een constructief gesprek gevoerd met ambtenaren op het ministerie van LNV over een alternatief voor de huidige voermaatregel. De melkveeorganisaties zijn ervan overtuigd dat hun Alternatief beter aansluit bij de dagelijkse praktijk van de melkveehouderij. Tegelijkertijd levert dit sectorplan net zo goed de door het ministerie van LNV benodigde stikstofreductie op!
De sectorpartijen maken gebruik van externe expertise om het voorstel gedegen verder te onderbouwen.
Op dinsdag 23 juni staat een vervolgafspraak op het ministerie gepland!

Uiteraard hebben wij bij diverse Kamerleden aangedrongen op erkenning van ons plan in plaats van de Voermaatregel per 1 september. Tijdens het stikstofdebat, dat vandaag in de Tweede Kamer plaatsvond, hebben enkele Kamerleden inderdaad een oproep aan minister Schouten gedaan om het gesprek aan te gaan over een alternatief voor haar voermaatregel.
De minister heeft inmiddels tijdens het debat TOEGEZEGD het Alternatieve plan serieus te nemen. Wanneer blijkt dat het sectorplan juridisch spijkerhard is en evenveel reductie behaald als de Voermaatregel, is zij voornemens dit Alternatief te kiezen.

Om verwarring te voorkomen en de onderhandelingen niet te schaden gaan wij nu niet verder op de details van het Alternatieve plan in.Terug naar overzicht