Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

18-09-2019

GRONDig stuurt Open brief naar minister Schouten: MilKOEIEN schaduwnota

Samenvatting van de brief:
Geachte minister Schouten,
Naar aanleiding van uw brief aan de Kamer op woensdag 4 september ‘Duurzame veehouderij’ als ook de Begroting van uw ministerie dat onderdeel uitmaakt van de Miljoenen Nota op Prinsjesdag 2019 dienen grondgebonden melkveehouders bij u de ‘MilKOEiEN’ schaduwnota aan in de vorm van deze Open brief en een Essay.
In de inleiding van uw Kamerbrief zet u piketpaaltjes, wij citeren: De omslag naar kringlooplandbouw wordt ook gemaakt in de veehouderij. Veel opgaven, zoals het sluiten van de mest-veevoerkringloop, het herstel van biodiversiteit, het reduceren van emissies en eisen op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid, komen samen bij de veehouder. Die opgaven kunnen niet behaald worden door steeds meer dierlijke producten te produceren tegen steeds lagere prijzen…….’
Na het lezen van uw brief zijn wij van Netwerk GRONDig best teleurgesteld. De grondgebonden melkveehouderij laat immers zien aan vrijwel al uw genoemde opgaven te voldoen. Feitelijk vervullen zij een belangrijke positie als voorbeeldbedrijven in de transitie. Zij hebben de stappen richting verduurzaming al bewust gezet en laten zien wat er kan. Grondgebonden melkveehouders werken in de optimale kringloop.
Wij vinden dat deze gewenste bedrijfsvorm onvoldoende tot haar recht komt in uw brief.
Vorig jaar hebben wij met andere partijen een Meerjarig Praktijkprogramma opgesteld om onder meer doorontwikkeling van bestaande grondgebonden kringloopboeren te kunnen realiseren. Dit project zou tevens een kennisnetwerk vormen voor degenen in transitie naar kringlooplandbouw. Dit projectvoorstel is niet in behandeling genomen, omdat de contouren van de kringloop-plannen toen nog niet duidelijk waren. Wel is er opdracht gegeven aan Boerenverstand en Louis Bolk Instituut om naar aanleiding van ons projectvoorstel een rapport op te stellen over de definitie en impact/kansen van ontwikkeling naar kringlooplandbouw. Een logisch gevolg zou zijn om het Meerjarig programma uit te voeren.
In uw brief en in de huidige Begroting missen wij de intentie en het budget voor dit concrete project. De stimuleringsregelingen en middelen zijn hoofdzakelijk gericht op de intensieve bedrijven, op hen die de transitie nog moeten maken. Dit wordt concreet in uw ‘Handen uit de mouwen voor kringlooplandbouw’ beschreven als: Projecten die bijdragen aan de omslag naar kringlooplandbouw krijgen prioriteit.
Maar ook de bedrijven die de omslag naar kringlooplandbouw al hebben gemaakt, hebben behoefte aan kennis en oplossingsrichtingen. Zij kunnen gewenste kennis niet opdoen in het huidige kennisnetwerk, want die zijn hoofdzakelijk ingesteld op technologische oplossingen. Bestaande kringloopboeren moeten niet vergeten worden.
Wij vragen u ons projectvoorstel te beoordelen of ons te verwijzen naar beleidsmedewerkers binnen uw ministerie, zodat wij ons Meerjarenplan kunnen voorleggen.

Tot slot van deze milKOEiEN schaduwnota bieden wij u als bijlage een Essay aan. Daarin hebben wij 10 actuele thema’s beschreven die als het ware een ‘to do list’ zijn voor uw ministerie om te voorkomen dat grondgebonden boeren verder op achterstand raken.
Tot slot van deze milKOEiEN schaduwnota bieden wij u als bijlage een Essay aan. Daarin hebben wij 10 actuele thema’s beschreven die als het ware een ‘to do list’ zijn voor uw ministerie om te voorkomen dat grondgebonden boeren verder op achterstand raken.Terug naar overzicht