Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

14-10-2019

Standpunten GRONDig in Stikstof Impasse

Een zeer verontrustende tijd voor agrarisch Nederland, waarin er diverse manieren zijn om de onvrede en het dringende verzoek voor ‘normaal’ beleid te uiten. Netwerk GRONDig steunt de landelijke en provinciale acties, maar distantieert zich van gewelddadigheid in welk vorm dan ook.
GRONDig kiest voor lobby om op die manier het dringende verzoek voor rechtvaardig beleid kracht bij te zetten. Bovenal zetten wij daarbij in op EFFECTIEF beleid, want dat kun je van de huidige voorstellen van minister Schouten niet zeggen.
Wij overleggen momenteel met ZuivelNL; volgende week op het ministerie zelf en de komende tijd informeren wij Kamerleden. De kernpunten die wij inbrengen zijn:
1 Gebiedsgerichte aanpak ontbreekt in huidige voorstellen. Feitelijk treft de voorgestelde saldering gewoon alle melkveehouders. Bovendien staat in de Kamerbief dat bij externe saldering zelfs wordt afgeroomd op fosfaatrechten. Dat is voor ons onacceptabel.

2 In de Kamerbrief is de ‘stalcapaciteit’ leidend op de nieuwe peildatum van 4 oktober 2019. Voor GRONDig is het onvoorstelbaar dat niet de latente ruimte van grond wordt benoemd. De grondcapaciteit moet meegenomen worden. Dit hebben wij gisteren aan het ministerie laten weten. De minister is behoorlijk tegenstrijdig in haar Kamerbrief, want, wij citeren: ‘Voor de melkveehouderij is een versnelde overgang naar grondgebondenheid nodig, te beginnen in de omgeving van Natura 2000-gebieden. Daarbij moeten slimme combinaties worden gevonden waarbij vrijkomende landbouwgronden worden ingezet voor boeren die de omslag willen maken naar kringlooplandbouw. Meer extensieve melkveehouderij, waarbij de koe in de wei het uitgangspunt is, heeft een kleinere stikstofuitstoot, levert een grote bijdrage aan het landschap en de biodiversiteit en wordt bovendien maatschappelijk zeer gewaardeerd.’
3 Wij staan volledig achter het Mesdagfonds die nieuwe metingen wil om de werkelijke depositie van ammoniak/stikstof op onder meer Natura 2000 gebieden te bepalen. Er ligt ook een motie van die strekking bij de Kamer. Dit is nog maar een klein onderdeel van onze onvrede over metingen. Ook bij het mest-aanwenden trekken wij de huidige aannames van ammoniakemissie al veel langer ernstig in twijfel. Op vrijdag 18 oktober hebben wij over dit specifieke punt een overleg in Utrecht met het ministerie. Wij zetten in op nieuwe metingen bij het vaststellen van de uitstoot bij bovengronds aanwenden. De nu gehanteerde rekenmodellen wijzen wij af.

4 Alle voorgestelde technische maatregelen van dichte vloeren, mestinjectie en luchtwassers binnen de melkveehouderij vinden wij de bekende end-of-pipe oplossing, die bovendien te hoge investeringen met zich meebrengen en aan de effectiviteit twijfelen wij.
Wij wijzen het ministerie en de Kamerleden duidelijk op de extensieve melkveehouderij, de kringloopboeren bij uitstek. Oplossingsrichtingen moeten gaan over het terugdringen van stikstof over de dam. Ook hier passen generieke maatregelen absoluut niet. Wij verzoeken het ministerie om werk te maken van meersporenbeleid, zeker nu de minister zelf in haar Kamerbrief over de stikstofmaatregelen schrijft: ‘Meer extensieve melkveehouderij, waarbij de koe in de wei het uitgangspunt is, heeft een kleinere stikstofuitstoot, levert een grote bijdrage aan het landschap en de biodiversiteit en wordt bovendien maatschappelijk zeer gewaardeerd.’Terug naar overzicht