Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Groene dienst
Het past bij het inzetten van 1 of meer bronmaatregel(en) door een individuele melkveehouder om dit aan te merken als Groene Dienst. Voor de behaalde reductie wordt logischerwijs een vergoeding aan de melkveehouder uitgekeerd. Bijkomend voordeel van de Groene Dienst is het vergroten van draagvlak onder melkveehouders om zich in te zetten voor bronmaatregelen. Het reduceren van stikstofemissie leidt tot een duurzamer bedrijf met een passender verdienmodel voor die vergroening.

Een afsprakenkader over bronmaatregelen tussen de overheid en de landbouwsector heeft kans van slagen als de Groene dienst daarin wordt opgenomen. De bestemming van de beschikbare miljoenen voor bronmaatregelen komt dan terecht waar het hoort: bij de melkveehouder die inspanningen pleegt voor het verlagen van de stikstofdeken of via de GGA op hexagoonniveau.
Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

09-12-2019

Brief naar Brussel over dichtblijven Fosfaatbank

De Fosfaatbank lijkt inmiddels een luchtkasteel, een Fata Morgana. Netwerk GRONDig heeft vanmorgen de EU-Commissie Milieu en de EU-Commissie Mededinging elk een brief gestuurd om onze onvrede over het dicht blijven van de fosfaatbank kenbaar te maken.
Wij hebben ook verzocht of Brussel de beschikking, die de EU zelf uitgaf om de Fosfaatwet mogelijk te maken, serieus te nemen. De EU-Beschikking beschrijft twee hoofddoelen van het Fosfaatrechtenstelsel: eerste is om de fosfaatproductie te verlagen en het tweede doel is het stimuleren van grondgebonden melkveehouderij, waar de fosfaatbank het aangewezen instrument is. Punt 1 is bereikt: de productie ligt enkele miljoenen kilogrammen onder het plafond. Punt 2 is het pijnpunt: de deur van de bank heeft nog niet eens op een kier gestaan.

Wij hebben Brussel verzocht een oplossing te zoeken in samenspraak met minister Schouten.

De complete inhoud van de brief aan Brussel is alleen aan donateurs verstuurdTerug naar overzicht