Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

03-06-2019

GRONDig schrijft Eerste Kamerleden aan

Geacht Eerste Kamerlid,
Morgen debatteert en stemt u over een Wetswijziging voor in het Fosfaatrechtenstelsel.
Het voorstel van minister Schouten is om tijdelijk het afromingspercentage naar 20% te verhogen. Het blijkt dat sinds de invoering van fosfaatrechten er een miljoen teveel zijn uitgegeven. Door het ministerie zelf.

Wij van Netwerk GRONDig verzoeken u de Wetswijziging niet te steunen, want de rekening komt dan onterecht bij een deel van de melkveesector. Bovendien:
- De Raad van State heeft zich kritisch uitgelaten over de Wetswijziging, juist het punt van het verhogen van het Afromingspercentage raadt de Afdeling af. De Raad van State volgt feitelijk de lijn om een generieke korting in te zetten. Die lijn is afgesproken met de Tweede Kamer en sectorpartijen als maatregel wanneer zou blijken dat er een overschrijding zou optreden. (Bron Kamerbrief DGAN-PAV / 17107958.)
- Het blijft onduidelijk waarom er teveel rechten zijn toebedeeld en aan wie? Cijfers ontbreken. Volgens de minister zijn de extra rechten naar Knelgevallen en bezwaarmakers gegaan. Maar een cijfermatige onderbouwing is er niet. Opvallend is dat het ministerie bij de invoering van het Fosfaatstelsel een reserve had van circa 650.000 fosfaatrechten, die zat verwerkt in de generieke korting. Deze korting bedroeg 8,3%, waarvan 7,3 % nodig was om aantal rechten onder plafond te brengen en 1% als reserve voor uitgifte aan Knelgevallen. (Bron Kamerbrief DGAN-PAV / 17107958.)
- Wat ook nog speelt is het College van Beroep voor het Bedrijfsleven die het ministerie op de vingers heeft getikt. Een recente uitspraak leidt er toe dat er 300.000 fosfaatrechten alsnog moeten worden toegekend aan vleesveehouders. In principe valt dat buiten het sectorplafond melkvee. TENZIJ de vleesveehouders deze rechten aan melkveehouders verkopen, wat absoluut geen theorie is. Dan komen deze rechten onder melkveeplafond. Deze Wetswijziging biedt geen oplossing van dit probleem.
- Het aantal teveel uitgegeven rechten vormt geen gevaar voor verlenging derogatie, want dan geldt de fosfaatproductie. Die is ruim onder het fosfaatplafond. Teveel aan uitgegeven rechten zou door Brussel gezien worden als Staatssteun.
- De motivatie van minister Schouten om te kiezen voor verhogen afroming in plaats van generieke korting was tijdens het debat in Tweede Kamer als volgt:’ Het aantal transacties met fosfaatrechten lag in 2018 op circa 12.000. Een generieke korting treft 11.000 bedrijven. Dus de afroming treft meer bedrijven en is daarom meer succesvol…’
In 2018 moesten veel melkveehouders rechten kopen of verkopen om hun bedrijf in balans te brengen na invoering van het stelsel. Het is maar zeer de vraag of er in 2019 weer twaalf duizend transacties zullen plaatsvinden. Tot op heden is de markt zeer rustig. Een verhoogde afroming kan juist stagnerend werken.
Netwerk GRONDig vindt het niet fair om de sector nu te belasten met deze verhoogde afroming. Het gaat bovendien in tegen de afspraken met de sector en gaat tegen het advies in van de Raad van State.
Het overschrijden van het aantal fosfaatrechten kan het ministerie worden aangerekend.
Wij menen stellig dat de minister zelf een oplossing moet regelen, bijvoorbeeld een opkoopregeling voor het teveel aan fosfaatrechten.
Wij verzoeken u de Wetswijziging NIET te steunen.Terug naar overzicht