Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

11-06-2019

Belonen bedrijfsspecifieke excretie staat haaks op kringlooplandbouw

Netwerk GRONDig pleit voor andere indicatoren om productieruimte te verdienen, want:
‘Belonen bedrijfsspecifieke excretie staat haaks op kringlooplandbouw’

Kringlooplandbouw is dé integrale denk –en werkwijze. Daar hoort volgens Netwerk GRONDig het inzoomen op een deelaspect niet bij. Focus op bijvoorbeeld benutting van fosfaat geeft duidelijk in de praktijk aan dat stikstof uit de bocht vliegt. Ruimte geven aan bedrijven die scoren op Bedrijfsspecifieke excretie (BEX) staat haaks op integrale kringlooplandbouw. Van duurzame kringlooplandbouw is volgens het netwerk sprake als bedrijven hun eigen resources optimaal benutten en een laag overschot op bedrijfsniveau realiseren. Tijd voor een omslag. Niet langer de BEX belonen, maar juist integraliteit. Een indicator die de in –en output aangeeft.
‘Stap af van maximale benutting op dierniveau, maar ga uit van bedrijfsniveau.’

Binnenkort komt minister Schouten met een realisatieprogramma hoe zij haar visie ‘Kringlooplandbouw’ in praktijk denkt te brengen. Daarbij is het natuurlijk van belang dat de minister zelf integrale regelgeving en beloning na gaat streven. En dat voordelen ten goede komen aan kringloopbedrijven. In de melkveehouderij kan nu alleen voordeel behaald worden in de mestwetgeving. Via de ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie’ (BEX) kan afgeweken worden van forfaitaire excretienormen. Dit stuurt in de praktijk al vele jaren enkel op een hogere dierbenutting. Dat blijkt voornamelijk lucratief voor intensievere (hoge input) melkveebedrijven. Door het voeren van meer snijmais en het bijkopen van eiwit kan efficiënter worden geboerd. Deze “BEX-prikkel” leidt niet tot een lagere aankoop van eiwit op het bedrijf of tot een hogere benutting van het eigen voer. Het leidt ook niet tot het telen van meer gras, laat staan tot een integrale verduurzaming zoals beoogt met kringlooplandbouw.

BEX pilot Fosfaat moet geschrapt
De BEX-pilot voor het Fosfaatrechtenstelsel is door de minister voorlopig uitgesteld. GRONDig gaat ervan uit dat een pilot een nieuwe invalshoek zal hebben in lijn met kringlooplandbouw. Het formuleren van een set integrale kritische prestatie indicatoren (KPI’s) is hierbij van belang. Zodat integrale bedrijven productieruimte kunnen verdienen.

Meersporenbeleid
Netwerk GRONDig meent dat de uitvoering van kringlooplandbouw of de herbezinning van het Mestbeleid niet zonder Meersporenbeleid kan. Tot op heden was het uitgangspunt voor de meerderheid van de melkveebedrijven een maximale benutting op dierniveau. Een minderheid van de bedrijven richt zich op een optimale benutting van eigen resources op bedrijfsniveau en komt daarmee dichtbij de betekenis van kringlooplandbouw.
Gepaste wet –en regelgeving kan niet generiek zijn gelet op de diversiteit van de bedrijven.
Het uitgangspunt, de wenselijke vorm is de integrale, grondgebonden melkveehouderij. Bedrijven die dat (nog) niet zijn, krijgen dan met zwaardere wet –en regelgeving te maken.Terug naar overzicht