Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Groene dienst
Het past bij het inzetten van 1 of meer bronmaatregel(en) door een individuele melkveehouder om dit aan te merken als Groene Dienst. Voor de behaalde reductie wordt logischerwijs een vergoeding aan de melkveehouder uitgekeerd. Bijkomend voordeel van de Groene Dienst is het vergroten van draagvlak onder melkveehouders om zich in te zetten voor bronmaatregelen. Het reduceren van stikstofemissie leidt tot een duurzamer bedrijf met een passender verdienmodel voor die vergroening.

Een afsprakenkader over bronmaatregelen tussen de overheid en de landbouwsector heeft kans van slagen als de Groene dienst daarin wordt opgenomen. De bestemming van de beschikbare miljoenen voor bronmaatregelen komt dan terecht waar het hoort: bij de melkveehouder die inspanningen pleegt voor het verlagen van de stikstofdeken of via de GGA op hexagoonniveau.
Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

16-02-2020

Instellen registratiebank voorkomt wegvloeien van stikstofruimte uit landbouw bij extern salderen


Netwerk GRONDig: Stoppersregeling weggegooid belastinggeld. Beter is kiezen voor:
Instellen registratiebank voorkomt wegvloeien van stikstofruimte uit landbouw bij extern salderen

Driehonderdvijftig miljoen euro wil het Kabinet op tafel leggen om veebedrijven bij Natura2000 weg te kopen. Volgens Netwerk GRONDig weggegooid Belastinggeld, want het is uiterst onzeker of landbouwbedrijven de piekbelasters op natuur zijn. Een dure schijnoplossing zonder bewezen effect. Het kabinet en de Kamer doen er goed aan om de depositiebevindingen van Mesdagfonds af te wachten. Die worden op donderdag 20 februari bekend. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Daarnaast heeft de aangekondigde Stoppersregeling een flink nadeel voor de blijvers: teveel stikstofgebruiksruimte vloeit uit de landbouw.

Risico van de huidige, voorgestelde stoppersregeling in de Kamerbrief van vrijdag 8 februari is het wegvloeien van veel stikstofruimte uit de landbouw. Daarbovenop worden ook nog de productierechten ingenomen. Het is volstrekt onduidelijk waar de vrijgekomen stikstofruimte voor gebruikt gaat worden, en welk effect dit op natuur sorteert. Op dit moment wordt het door Netwerk Grondig gelanceerde stikstofregistratie-systeem verder uitgewerkt binnen het Landbouw Collectief (LC) waar GRONDig deel vanuit maakt. Kern van het systeem is dat alle vrijgekomen stikstofruimte van stoppende boeren ondergebracht wordt in een NH3 depositiebank onder regie van de sector zelf. Boeren die op den duur willen ontwikkelen kunnen bij deze bank aankloppen om ruimte uit de bank te verkrijgen. Boeren die willen stoppen kunnen tegen marktconforme vergoeding hun NH3 aan de bank verkopen. Met een depositiebank voor NH3 wordt voorkomen dat de industrie de stikstofruimte bij extern salderen opkoopt uit de landbouw. Voor niet-landbouwactiviteiten zou een eigen NOx depositiebank moeten komen. Zo ontstaat er een duidelijk en logisch schot.

De kans om de landbouwsector te beschermen
Komende week praat het Landbouw Collectief met gedeputeerden van verschillende provincies en het ministerie LNV over de mogelijkheid van zowel een NH3 als een NOx depositiebank als stikstofregistratiesysteem. De 350 miljoen euro uit de ‘stopperspot’ kan beter ingezet worden voor het opzetten van beide registratiebanken. Daarbij kan het Kabinet beter investeren in de drie maatregelen die het Landbouw Collectief heeft voorgesteld. Samen mét de sector optrekken voor verminderen van NH3 op bedrijfsniveau:

Oproep aan de Tweede Kamer
Netwerk GRONDig roept de Tweede Kamerleden op om verder te kijken dan de Kamerbrief lang is. ‘Eigenlijk zijn wettelijke (stikstof)maatregelen pas mogelijk als de Mesdag bevindingen openbaar zijn en de registratiesystematiek verder is uitgewerkt,’ aldus Jacob van Emst, bestuurslid Netwerk GRONDig en deelnemer in het Landbouw Collectief (LC). Hij heeft zitting in de werkgroep van het LC over de uitwerking van de depositiebanken.Terug naar overzicht