Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Groene dienst
Het past bij het inzetten van 1 of meer bronmaatregel(en) door een individuele melkveehouder om dit aan te merken als Groene Dienst. Voor de behaalde reductie wordt logischerwijs een vergoeding aan de melkveehouder uitgekeerd. Bijkomend voordeel van de Groene Dienst is het vergroten van draagvlak onder melkveehouders om zich in te zetten voor bronmaatregelen. Het reduceren van stikstofemissie leidt tot een duurzamer bedrijf met een passender verdienmodel voor die vergroening.

Een afsprakenkader over bronmaatregelen tussen de overheid en de landbouwsector heeft kans van slagen als de Groene dienst daarin wordt opgenomen. De bestemming van de beschikbare miljoenen voor bronmaatregelen komt dan terecht waar het hoort: bij de melkveehouder die inspanningen pleegt voor het verlagen van de stikstofdeken of via de GGA op hexagoonniveau.
Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

06-04-2020

GRONDig dient Innovatieprogramma bij minister Schouten in tegen stikstofmpasse

Netwerk GRONDig neemt deel aan het Landbouw Collectief. Binnen het Collectief is ruimte voor diversiteit en verschillende oplossingsrichtingen in de stikstofimpasse. Naast de voorgestelde maatregelen op korte termijn (water bij mest; meer weidegang en minder eiwit in voer) heeft GRONDig een Innovatieprogramma geschreven voor de langere termijn: “Grondgebonden melkveebedrijven kunnen hun bedrijfseigen stikstof beter leren benutten en externe aanvoer (bedrijfsvreemde stikstof) verder beperken. Wij zien meer heil in een brongerichte dan end-of-pipe aanpak zoals luchtwassers en dieper mestinjecteren. Een emissiearme bedrijfsvoering levert van ruim drieduizend grondgebonden bedrijven een besparing op van circa 4 kiloton ammoniak per jaar.”
Het Innovatieprogramma is vandaag naar minister Schouten gestuurd.

Het Innovatieprogramma is samen met het Louis Bolk Instituut, het CLM en adviesbureau Boerenverstand geschreven. De integrale aanpak in het Innovatieprogramma beslaat diverse opgaven: stikstofcrisis, klimaatuitdagingen (CO2 reductie), biodiversiteit en kringlooplandbouw. Dat leidt tot een emissiearme bedrijfsvoering in brede zin van het woord.

Kringlooplandbouw
Een brongerichte, integrale aanpak is ware kringlooplandbouw, in die zin is het Innovatieprogramma een uitvoering van de visie van minister Schouten. Een grondgebonden bedrijf is de kern van het bodem, plant en diersysteem. De focus ligt op het managen van alle bedrijfsaspecten en voorkomen dat er één deelaspect wordt uitvergroot. Een kringloopboer stuurt niet aan 1 knop ‘minder eiwit in het voer’. Hij zal dit integraal benaderen door aanzienlijk minder kunstmest te strooien, aan bodemvruchtbaarheid en functionele biodiversiteit te werken en streven naar goede mestkwaliteit.
Het beoefenen van emissiearme bedrijfsvoering vraagt een ander vakmanschap, andere kennis en ketens. Tijdens een vier jarig Innovatieprogramma is het doel 75% van de grondgebonden melkveehouders te coachen naar de emissiearme bedrijfsvoering.Terug naar overzicht