Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

18-07-2019

Excretienormen aangepast

Voor de berekening van de hoeveelheid stikstof en fosfaat in dierlijke mest die op een bedrijf wordt geproduceerd, worden de bekende excretieforfaits toegepast. Deze excretieforfaits geven aan hoeveel stikstof en fosfaat per dier op jaarbasis gemiddeld wordt geproduceerd.
Tabel 6 is met name relevant voor de hoeveelheid fosfaatrechten die nodig zijn per producerende koe. Het afgelopen jaar was er een 100% toename van koeien met een productie van meer dan 10.624 liter/jaar. Dit bleek interessant, omdat Tabel 6 ‘stopte’ bij dit aantal liters. De minister beloofde de excretienormen te laten herijken. Dat is nu gebeurd en de normen zijn aangepast.

De excretietabel bij melkvee zal nu fors worden uitgebreid met normen vanaf een melkproductie van 2.625 kilo melk per koe per jaar. In de oude tabellen was dit vanaf 5.624 kilo melk. Bij de hoogproductieve koeien is de tabel uitgebreid tot een productie van 14.874 kilo melk, eerder was de hoogste norm voor koeien die meer dan 10.624 kilo melk per jaar produceerden. Hoogproductieve koeien die bijvoorbeeld 12.000 kilo produceren en een ureumgehalte van 22 hebben, mochten eerder met een excretie van 140,5 kilo stikstof en 49,3 kilo fosfaat rekenen, dat is nu 144 kilo stikstof en 51,8 kilo fosfaat. Het fosfaatvoordeel van heel hoogproductieve koeien omdat er geen hogere excretienorm was, is hiermee ondervangen, net als het nadeel voor laagproductieve- dubbeldoelkoeien.
Op 17 juli werden de nieuwe normen bekend gemaakt. Er kan op gereageerd worden. Het ministerie heeft een zogeheten ‘internet-consultatie’ opengesteld.
Voor wie behoefte heeft om te reageren, zie: https://www.internetconsultatie.nl/excretieforfaits
Binnen GRONDig valt het bij de nieuwe normen op dat, ondanks de aanpassing naar beneden van de stikstofexcretienormen, deze nog aanzienlijk hoger liggen dan in bijvoorbeeld Ierland en Normandië. Terwijl daar de omstandigheden qua gras en klimaat nagenoeg overeenkomen met ons land. Wij gaan in ieder geval dit punt inbrengen. Landen binnen Europa met vergelijkbare omstandigheden, zouden dezelfde normen moeten hanteren, om een gelijk speelveld/positie te bewerkstelligen.Terug naar overzicht