Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

23-07-2019

Netwerk GRONDig vindt diercode 100 voor dubbeldoel-koeien klap in gezicht

'Ministerie ontzegt uitgemolken koeien het pensioen’
Het ministerie heeft naast aanpassingen in de Excretietabel meer wijzigingen voor ogen. Als het aan de wetgever ligt, mogen uitgemolken koeien vanaf 1 januari 2020 pas twaalf maanden na het afkalven op diercode 120 (zoogkoe) gezet worden. Een klap in het gezicht van veel extensieve melkveehouders. Een groot deel van hun uitstoot koeien kunnen dan niet meer afgeweid worden, want daar moeten dan fosfaatrechten tegenover staan. Netwerk GRONDig doet een moreel appèl op minister Schouten. Dubbeldoelkoeien horen onder code 120, anders is het einde verhaal voor deze neventak met lage milieu-impact. En einde verhaal voor natuurbeheer waar juist de uitstootkoeien worden geweid tot zij vlees op de botten hebben.

Fatsoenlijk afmesten morele plicht
Gemiddeld een kwart van de melkveestapel wordt jaarlijks vervangen. Een groot deel van deze uitstootkoeien wordt dan dubbeldoel-koe. Dankzij een paar maanden weiden, worden de dieren bevleesd. Uit de melkproductie betekent van code 100 naar 120 (vleeskoe) overzetten. De koe krijgt een andere functie. Veel extensieve bedrijven zetten juist in op vleesproductie van deze dieren. Zo wordt ook voorkomen dat magere of krakkemikkige koeien bij de slachterij belanden. In die zin ook een morele plicht. Daarnaast gaat het om een renderende neventak en is aanpassing in codering ook een economische tegenslag. Milieutechnisch scoort de dubbeldoel-koe heel goed. Na een melkgevend leven in een paar maanden tot vleeskoe. Dat is beter dan enkeldoeldieren of vlees importeren. Netwerk GRONDig vindt het overzetten van code 120 pas op 12 maanden na afkalven een grote misser. Bij de internetconsultatie en separaat naar de minister zal zij dit kenbaar maken.

Fosfaatrechten
Wanneer het voorstel van de minister wordt overgenomen, betekent dit een toename van magere koeien bij de slachterij en lege (natuur)gronden. Het is voor een melkveehouder geen optie om voor de uitstootkoe in de wei 8000 euro aan fosfaatrechten te verantwoorden. Er lijken meer koeien dan voor het stelsel die op code 120 worden gezet. Dit komt doordat melkveehouders strakker selecteren op mindere melkkoeien. Het is de kunst om de fosfaatrechten optimaal in te zetten met de beste melkkoeien.
De regels worden tijdens het spel (fosfaatstelsel) plots veranderd, want op de peildatum zijn voor deze dubbeldoel-koeien geen rechten toegekend. Het is dus nog maar de vraag of dit juridisch kan. En wat als een melkveehouder zijn uitstootkoeien verkoopt aan bijvoorbeeld een vleesveehouder? Wordt het dier dan wel op code 120 gezet? Of blijft de koe op code 100 en moet de nieuwe eigenaar dan fosfaatrechten voor het dier kopen om het af te weiden? Hoe zit het met bedrijven die naast melkvee ook een vleesveetak hebben en twee UBN nummers hebben?
Wij hopen een pensioenakkoord voor de uitstootkoeien te gaan sluiten!Terug naar overzicht